Profits halve at green titan EDPR as prices tumble and El Nino bites